اسلایدر

******* بسم رب الشهدا سلامی با بوی عیدی به شما ها . این قسمتی از پیام دوست عزیزی بود که نوشته اند : سلام به همه دوستان زراعتی که خیلی زودفراموش شدیم امیدوارم که حال همگی خوب وروزگاربروفق مرادباشد....امروز بعدچند ساعت وبگردی یهو به یادزراعت84 افتادم گفتم یه سری بزنم ببینم هنوزبرقراره یانه؟؟؟؟ ازاینکه هنوزبرقراره خیلی خوشحالم آری این همان آینده ایست که ما می دیدیم و به همین خاطر این وب رو ایجاد کرده ایم اما : ******** " زراعت 84 - گیاهان دارویی و معطر

به یاد مزرعه بابلان،عملیات زراعی و ... دیگر هیچ

گردآورنده: سید حسن زالی

  

نام فارسی

نام علمی

نام تیره

موره

Artemisia annua

Asteraceae

علف گندمی

Agropyron sp

Poaceae

علف هفت بند

Polygonum sp

Polygonaceae

سیر وحشی

Allium sp

Lilaceae

تاج ریزی سیاه

Solanum nigrum

Solanaceae

توق

Xanthium stromonium

Asteraceae

کنگرصحرایی

Cirsium arvense

Asteraceae

تمشک

Rubus persicus

Rosaceae

سیاه تلو

Paliurus spina-christi

Rhamnaceae

ازملک

Smilax sp

Smilacaceae

گزنه

Urtica dioica

Urticaceae

نی

Phragmites communis

Poaceae

عسلما

Periploca sp

Sclepiedaceae

گاوپنبه

Abutilon theophrasti

Malvaceae

آقطی

Sambucus ebulus

Caprifoliaceae

گون

Astragalus sp

Fabaceae

پنیرک

Malva neglecta

Malvaceae

کنف وحشی

Hibiscus sp

Malvaceae

زرشک

Berberis vulgaris

Berberidaceae

گل جالیز

Orobanche sp

Orobanchaceae

دارواش

Viscum album

Lorantaceae

عشقه

Hedera helix

Araliaceae

ارمک

Ephedra sp

Ephedraceae

لرگ

Pterocaria fraxinifolia

Juglandaceae

ال

Cornus sp

Cornaceae

فرفیون

Euphorbia sp

Euphorbiaceae

کاروانکش

Atraphaxis sp

Chenopodiaceae

زلنگ

Eryngium sp

Apiceae

ماستونک چسبک

Turgenia sp

Apiceae

خرگوشک

Verbascum sp

Schrophulariaceae

خارشتر

Alhagi cameloron

Fabaceae

اویارسلام

Cyperus rotondus

Cyperaceae

مرغ معمولی

Paspalum disticum

Poaceae

مرغ پنجه مرغی

Cynodun dactylon

Poaceae

کرچک

Ricinus communis

Euphorbiaceae

دیفن باخیا

Dieffenbachia sp

Araceae

سلمه تره

Chenopodium album

Chenopodiaceae

درمنه

Artemisia sp

Asteraceae

شبدر ترشک

Oxlis corniculata

Oxalidaceae

ارزن وحشی

Setaria viridis

Poaceae

تاج خروس نر

Amaranthus retroflexus

Amaranthaceae

سوروف

Echinocloa crus-galli

Poaceae

چچم

Lolium prenne

Poaceae

نیلوفرآبی

Nymphaeae alba

Nymphaeaceae

پنج انگشت

Potentila reptanse

Rosaceae

گل عقربی

Crozophora sp

Euphorbiaceae

خردل وحشی

Sinapis arvensis

Brassicaceae

دم اسب

Equisetum arvens

Equisetaceae

تاج خروس خوراکی

Amaranthus blitoeides

Amaranthaceae

سرخس معمولی

Peteridium aquilinum

Hypolepidiaceae

پیچک صحرایی

Convovolus arvensis

Convolvulaceae

نیلوفر سفید

Calystegia sepium

Convolvulaceae

سس

Cuscuta sp

Cuscutaceae

پیچ اناری

Tecoma sp

Bignoniaceae

آزولا

Azola pinnata

Azolaceae

ترتیزک آبی

Nastortium sp

Brassicaceae

آسماندار

Ailantus altissima

Simarubaceae

پیربهار

Erigeron cannadense

Asteraceae

قاصد بهار

Senecio vernalis

Asteraceae

 

نام فارسي و علمي گياهان

در ادامه مطلب خواهید خواند


ادامه مطلب
+ تاريخ سه شنبه ۱۷ فروردین۱۳۸۹ساعت 22 نويسنده زراعتی |

سری اول گیاهان فلور ایران

 

Family

نام فارسی

نام علمی

ردیف

Adianthaceae

پر سیاوش

Adianthum capillus-veneris

1

Fagaceae

بلوط ایرانی یا بلوط غرب

Quercus brantii

2

Fagaceae

بلند مازو

Quercus castaneifolia

3

Fagaceae

گونه ای بلوط

Quercus libani

4

Moraceae

لور یا مکر زن

Ficus bengalensis

5

Moraceae

انجیر معمولی

Ficus carica

6

Juglandaceae

گردوی ایرانی

Juglans regia

7

Juglandaceae

لرگ

Pterocaria fraxinifolia

8

Aspidiaceae

گونه ای سرخس

Dryopteris borreri

9

Aspleniaceae

گونه ای آسپلن

Asplenium trichomonas

10

Aspleniaceae

گونه ای آسپلن

Asplenium adiantum-nigrum

11

Fagaceae

راش

Fagus orientalis

12

Aspleniaceae

زنگی دارو

Phyllitis scolopendrium

13

 

سری دوم گیاهان فلور ایران

 

Family

نام فارسی

نام علمی

ردیف

Betulaceae

توس یا غان

Betula pendula

1

Corylaceae

گونه ای ممرز

Carpinus orientalis

2

Salicaceae

بید سفید یا فک

Salix alba

3

Salicaceae

زرد بید یا بید زرد

Salix acmophylla

4

Polygonaceae

هفت بند پیچکی

Polygonum convolvulus

5

Salicaceae

بید مشک

Salix aegyptiaca

6

Amaranthaceae

گونه ای تاج خروس وحشی

Amaranthus albus

7

Polygonaceae

گونه ای علف هفت بند

Polygonum avicular

8

Polygonaceae

گونه ای علف هفت بند

Polygonum hyrcanicum

9

Polygonaceae

چهل گیسو یا گیسوی عروس

Polygonum orientale

10

Hypolepidiaceae

چماز یا سرخس عقابی

Pteridium aquilinum

11

Salicaceae

سپیدار یا سفید پلت

Populus caspica

12

 

سری سوم گیاهان فلور ایران

 

 

+ تاريخ سه شنبه ۱۷ فروردین۱۳۸۹ساعت 22 نويسنده زراعتی |